• uploads/sliders/photo_2017-01-03_22-39-15.jpg

توانمندسازی


من توانایی‌های خود را می‌شناسم. اهدافم را ترسیم می‌کنم. با برنامه‌ریزی از فرصت‌ها برای تغییر وضعیت استفاده می‌کنم

من هم می خواهم کمک کنم